FREE ASTROLOGY CONSULTATION ONLINE.IF YOU HAVE ANY PROBLEM RELATED TO EDUCATION,CAREER,MARRIAGE RELATED,ENEMIES,BUSINESS PROBLEMS, PROFESSIONAL PROBLEM ,VASHIKARAN , UPARI BADHA ,PLZ SEND YOUR BIRTH DETAILS -DATE,TIME AND PLACE TO EMAIL ID: SUPERASTROPOINT@GMAIL.COM , WE ALSO PROVIDE REMEDIES FOR KEMDROOM YOGA, KALSARP YOGA, MANGLIK YOG, GAND MOOL YOGA, DARIDRA YOGA ,PITR DOSHA, BHOOT PRET BADHA NIVARAN OR ANY WORST YOGAS IN KUNDLI.
NOTICE: Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com.

Monday, September 30, 2013

Free astrology remedies -Rama Gayatri Mantra

Om Daserathaaya Vidhmahe
Sita Vallabhaaya Dheemahe
Thanno Raama Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, September 28, 2013

Free astrology remedies -Radha Gayatri Mantra

Om Vrishabhanujaye Vidhmahe
Krishna priyayai Dheemahe
Thanno Radha Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Friday, September 27, 2013

Free astrology remedies -Sita Gayatri Mantra

Om Janaki Nandinye Vidhmahe
Bhumijaayai Dheemahe
Thanno Sita Prachodayath .

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Thursday, September 26, 2013

Free astrology remedies -Saraswathi Gayatri Mantra

Om Vakdeviyai cha Vidhmahe
Virinji Pathniyai cha Dheemahe
Thanno Vani Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Wednesday, September 25, 2013

Free astrology remedies - Lakshmi Gayatri MantraOm Mahadevyaicha Vidhmahe
Vishnu Pathniyaicha Dheemahe
Thanno Lakshmi Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Monday, September 23, 2013

Free astrology remedies -Durga Gayatri Mantra

Om Kathyayanaaya Vidhmahe
Kanya Kumaari cha Dheemahe
Thanno Durgaaya Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, September 22, 2013

Free astrology remedies -Subrahamanya Gayatri Mantra

Om That Purushaaya Vidhmahe
Maha Senaaya Dheemahe
Thanno Shanmuga Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, September 21, 2013

Free astrology remedies -Ganesha Gayatri Mantra

Om Lambhodaraaya vidmahe
Mahodaraaya deemahi
Thanno danthi prachodayath

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Friday, September 20, 2013

Free astrology remedies -Narayana Gayatri Mantra

Om Narayanaaya Vidhmahe
Vasudevaaya Dheemahe
Thanno Vishnu Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Thursday, September 19, 2013

Free astrology remedies-Shiva Gayatri mantraShiva Gayatri

Om Tat Purushaaya Vidhmahe
Mahaadevaaya Dheemahe
Thanno Rudra Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Wednesday, September 18, 2013

Free astrology remedies -Devendra Gayatri Mantra

Devendra Gayatri Mantra

Om Sahasra nethraaye Vidhmahe
Vajra hasthaya Dheemahe
Thanno Indra Prachodayath.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Tuesday, September 17, 2013

Free astrology remedies -Brahma Gayatri Mantra

Brahma Gayatri Mantra

Om Vedathmanaya vidmahe,
Hiranya Garbhaya Dheemahi,
Thanno Brahma prachodayath

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, September 15, 2013

Free astrology remedies -Easy to chant Lord shani mantra

"Om Sanaischaraya vidhmahe

Sooryaputraya dhimahi

tanno manda prachodayat"

To get blessings of lord shani dev , read this mantra daily 800 times.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, September 14, 2013

Free astrology remedies -Lord Ganesha mantra , for removing hurdles

Reading this mantra daily 1008 times will increase blessings of lord Ganesha .

MANTRA :

“SavaVignaharam Devam SarvaKaryaphalapradham
Sarvasiddhi pradhataram Vandeham Gaananayakam“


FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Thursday, September 12, 2013

Free astrology remedies - Beauty mantra

Om Saubhagiya Varalakshmiya Ambigahae Namahae.

Read the above mantra daily for 108 times .

For major problems contact us for free astrology consultation.Send us your date of birth , time and place along with your current place of living to email id : superastropoint@gmail.com

Tuesday, September 10, 2013

Free astrology tips: For educationAstrology remedy for success in education

Offer garland made of 5 dry coconuts to Ganesh ji every wednesday .
This remedy you should do continuously for 21 weeks.

For major problems contact us for free astrology consultation.Send us your date of birth , time and place along with your current place of living to email id : superastropoint@gmail.com

Monday, September 9, 2013

Free astrology tips- For health

Mantra for health :

"Om Aaham Veshvanye Bhootva Praneenam Dahmakshiet Pranapam Samyukta Pchamyananm chaturvidham".

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, September 8, 2013

Free astrology tips: For success in education

Uthgeetha pranavoth-geetha sarva-vaageeshwara-eshwara sarva vedha-maya-sindhya sarvam bodhaya bodhaya

Read this mantra daily for 1008 times.

For major problems contact us.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Saturday, September 7, 2013

Free astrology remedy -Laxmi Vinayak mantra for wealth

Laxmi Vinayak mantra for wealth

OM SHRIM GAM SAUMYAY.


Above mantra should be chanted for 4,00,000 times.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Friday, September 6, 2013

Free astrology remedy -Ganesh gayatri mantra

Om ekadanthaya vidmahe vakratundaya dheemahi tanno danthi prachodayat
Om ekadanthaya angushttabhyaamnamah Om vidmahe tharjaneebhyaam namah
Om vakrathundaya madhyamaabhyaam namah Om dheemahi anamikabhyaam namah
Om tanno danthi kanishtikabhyaam namah  Om prachodayat karathalakaraprishtabhyaam namah ithi karanyasaha
Om ekadanthaya hridhayaya namah Om vidmahe shirase swaha
Om vakrathundaya shikayai vashta
Om dheemahi kavachaya huum Om tanno danthi nethrathreyaya vouwshta
Om prachodayat astraya fatt ithi hridyadinyasaha Om gum ganapathaye namah ithi ganapathigayathri manthrahaFOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Thursday, September 5, 2013

Free astrology remedies -Kali maa mantra

Kali maa mantra

Jayanti Mangala Kali, Bhadra-Kali Kapalini,
Durga Shivaa Kshama Dhatri, Svaha Svadha Namohastu Te.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Wednesday, September 4, 2013

Free astrology remedies -Sudarshana Nrisimha Mantra

Om Sahasrara Jivalavartine

Ksaum Ham Ham Hum Phat Swaha

Om Shri Nrisinghaye namaha

Om Jaya Jaya Sri Nrisimhaye namaha

Om Nrim Nrim Nrim Nrisimhaye namaha


FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Tuesday, September 3, 2013

Free astrology remedy -Hanuman gayatri mantra for planet mars

Read this mantra daily for 1008 times for god hanuman blessings.

Om Aanjaneya Vidhmahe
Maha balaya Dheemahe
Thanno Hanuman Prachodayath.Om Aanjaneya Vidhmahe
Vayu puthraya Dheemahe
Thanno Hanuman Prachodayath .

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Monday, September 2, 2013

Free astrology remedies -Vishnu mantra for success

Santakaram Bhujagasayanam padmanabham suresam
Viswakaram gagandrusm meghavarnam subhamgam
Lakshmikantam kamalanayanam yoogihrudwasa gamyam
Vande Vishnam bhavabhavaharam Sarwalokaika natham


Read this mantra daily for 2100 times .

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com

Sunday, September 1, 2013

Free astrology tips-For prosperity in life

Simple remedy for  prosperity in life by ganpati jyotish kendra .

You should keep  peacock feather in your home temple  , it enhances the prosperity in life.

FOR Free astrology consultation online , send us your birth date , time , place and your problem along with your current place to email id: superastropoint@gmail.com
Now we are live on facebook: http://www.facebook.com/ganpati.jyotish